Beta

Smartpaycard, predplačniška Mastercard® Splošni pogoji uporabe

 

veljajo od 13. januarja 2018

POMEMBNE INFORMACIJE: To so splošni pogoji sporazuma med nami, družbo Prepaid Financial Services Ltd, 5th Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT in vami, Stranko, ki sklepa ta Sporazum (“ta Sporazum”). Pred aktivacijo ali uporabo kartice ali računa natančno preberite ta Sporazum. Pogoji tega Sporazuma in nadomestila veljajo za vse Stranke. Z aktivacijo kartice pristanete na pogoje tega Sporazuma. Ta Sporazum stopi v veljavo z aktivacijo kartice in preneha na datum poteka veljavnosti vaše kartice, razen če ni v pogojih tega sporazuma navedeno drugače.

Opredelitve in razlaga

Besede, ki so v tem dokumentu zapisane z veliko začetnico, so opredeljene v tem poglavju "Opredelitve in razlaga".
"Račun" Nedepozitni brezobrestni predplačniški elektronski račun za Kartico, odprt izključno za namen omogočanja Transakcij.
Ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih(AISP) V skladu z novo Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) 'storitve zagotavljanja informacij o računih' pomeni spletno storitev za zagotavljanje konsolidiranih informacij o plačilnih računih, ki jih ima uporabnik plačilnih storitev pri ponudniku plačilnih storitev.
"Imetnik dodatne predplačniške kartice"

Kjer velja, je to oseba, ki razpolaga z Dodatno kartico.

"Nepersonalizirana predplačniška kartica"

Predplačniška nepersonalizirana, kartica brez možnosti ponovnega polnjenja, pri uporabi katere veljajo določene omejitve glede polnjenja, transakcij in unovčenja.

"Odobreno"

Odobritev transakcije z uporabo Kartice skupaj s (i) kodo PIN ali (ii) kodo CVC in datumom poteka veljavnosti ali (iii) podpisom imetnika Kartice.

"Bankomat"

Elektronska telekomunikacijska naprava, ki Strankam omogoča izvedbo finančnih transakcij, zlasti dvigovanja gotovine, brez prisotnosti blagajnika, uradnika ali zaposlenega na bančnem okencu. Stranke se na večini bankomatov identificirajo tako, da vstavijo Kartico z magnetnim trakom ali plastično pametno kartico s čipom, ki vsebuje edinstveno številko kartice in varnostne informacije, kot so datum poteka veljavnosti ali koda CVC2 ali koda CVV. Preverjanje verodostojnosti poteka prek vnosa osebne identifikacijske številke (PIN), ki jo vtipka stranka.

"Razpoložljivo stanje"

Vrednost neporabljenih sredstev na računu, ki so na voljo za uporabo.

"Poslovna identifikacijska koda (koda BIC)"

Identifikacijska koda banke pomeni standardno obliko kode, s katero upravlja združenje SWIFT in ki se po novem imenuje Poslovna identifikacijska koda (BIC), uporablja pa se za identifikacijo bank in finančnih ustanov po vsem svetu. Koda se uporablja pri prenosu sredstev med bankami, zlasti pri mednarodnih prenosih sredstev ali SEPA plačilih.

"Delovni dan"

Od ponedeljka do petka, med 9:00 in 17:00 GMT, z izjemo praznikov in dni, ko banke v Združenem kraljestvu ne poslujejo.

"Kartica"
 • fizični pripomoček, na katerem je elektronsko shranjena denarna vrednost, ki predstavlja terjatev do družbe Prepaid Financial Services; in/ali
 • fizični ali digitalni mehanizem, ki omogoča dostop do Računa in ki ga izda družba Prepaid Financial Services Ltd za izvajanje transakcij.
"Stranka"

Oseba, ki je uspešno zaprosila za Plačilno storitev in ki smo ji izdali vsaj eno Kartico, s katero lahko plačuje ali podatke mednarodne številke bančnega računa (IBAN). Stranka je pravno in finančno odgovorna oseba, ki ji zagotavljamo Plačilne storitve.

"SEPA transfer (STP)"

Storitev, ki je na voljo samo za račune, registrirane v Združenem kraljestvu, pri čemer Stranka družbi Prepaid Financial Services izda navodilo, s katerim pooblašča organizacijo, ki ji želi plačati, da v določenih časovnih presledkih z njenega računa dvigne različne zneske.

"EGP"

Evropski gospodarski prostor zagotavlja prost pretok oseb, blaga, storitev in kapitala v okviru notranjega trga Evropske unije med 28 državami članicami in tremi državami članicami Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA): Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško.

"E-denar"

Elektronski denar je denarna vrednost, digitalni ekvivalent gotovine, ki jo izda ustanova, pristojna za izdajanje e-denarja, in ki se hrani na ali dodeli elektronski napravi, ki se izda in se uporablja za namen plačevanja.

"E-denarnica"

Plačilni račun, ki ga izda družba Prepaid Financial Services v dobro nekaterih Strank, v glavnem gospodarskih družb, ki omogoča prejem sredstev za namen polnjenja Kartic in upravljanja izdatkov, povezanih s programom Kartice.

Račun z omejenim dostopom do sredstev, ki ga izda družba mc2 d.o.o., in ki omogoča prejem sredstev Stranke v na IBAN družbe mc2 d.o.o., namenjen izključno polnjenju Kartice Stranke in upravljanja izdatkov, povezanih s programom Kartice.

"Nadomestilo"

Cena, ki jo plačate za uporabo Plačilnih storitev.

"IBAN"

IBAN ali Mednarodna številka bančnega računa je del mednarodnega standarda, ki je bil sprejet v okviru SEPA (enotno območje plačil v evrih) sporazuma. IBAN je mednarodno dogovorjeni sistem čezmejne identifikacije bančnih računov, ki prispeva k lažji izmenjavi in obdelavi podatkov pri čezmejnih transakcijah z zmanjšanim tveganjem za napake pri prepisu. Uvedlo ga je večina evropskih držav kot tudi številne države v drugih delih sveta.

"Popolna prepoznava podjetja (Know Your Business - KYB)"

Zahteva po skrbnem pregledu gospodarskih družb, njihovih direktorjev in dejanskih upravičencev v skladu z regulativnimi zahtevami na področju preprečevanja pranja denarja.

"Popolna prepoznava stranke (Know Your Customer - KYC)"

Zahteva po skrbnem pregledu posameznikov v skladu z regulativnimi zahtevami s področja preprečevanja pranja denarja.

"Obdobje omejitve"

Kjer je smiselno, gre za obdobje šestih (6) let po prenehanju tega Sporazuma.

"Trgovec"

Prodajalec na drobno ali katera koli druga oseba, ki sprejema elektronski denar prek Računa trgovca, odprtega pri pridobitelju ali ponudniku plačilnih storitev.

"Plačilne storitve"

Pomeni vse plačilne storitve in storitve, povezane z e-denarjem ter vse s tem povezane storitve, ki so na voljo Stranki v okviru uporabe Računa in/ali Kartice.

Direktiva o plačilnih storitvah 2 (PSD2)

Pomeni Direktivo EU 2015/2366, ki se nanaša na plačilne storitve, vključno z občasnimi spremembami in prenosom v domačo zakonodajo v obliki Predpisov o plačilnih storitvah 2017.

Ponudnik storitev odreditve plačil ("PISP")

Je stranka, ki na vašo zahtevo odredi plačilo z računa, ki ga imate pri Ponudniku plačilnih storitev.

"SEPA"

Enotno območje plačil v evrih (SEPA) je pobuda o izvajanju enotnih plačil, ki jo je sprejela Evropska unija z namenom poenostavitve postopka prenosa sredstev med bankami.

"Poenostavljen skrbni pregled"

Način samocertificiranja za namen registracije osebnih podatkov, povezanih s Kartico ali Računom. [SDD]. Za Kartice SDD veljajo večje letne omejitve glede polnjenja in omejitve glede uporabe na bankomatih.

"SWIFT"

Združenje za svetovno medbančno telekomunikacijo zagotavlja omrežje, ki finančnim institucijam po vsem svetu omogoča, da pošiljajo in prejemajo informacije o finančnih transakcijah na varen, standardiziran in zanesljiv način.

"Dodatna predplačniška kartica Mastercard"

Kjer velja, gre za dodatno kartico, ki se izda dodatni osebi kadarkoli po uspešni registraciji prvotne Kartice ali prvotnega Računa.

"Sistemi in Sheme"

Shema Mastercard ali Visa, kot je razvidno iz vaše Kartice ali Računa; Sistemi pomeni subjekte, ki obdelujejo podatke.

"Transakcija"

Izvedba ali poskus izvedbe: (i) plačila ali nakupa blaga ali storitev pri Trgovcu, kadar se plačilo (v celoti ali delno) izvede z uporabo Plačilnih storitev, vključno s plačilom prek spleta, po telefonu ali s poštnim nakazilom.

"Virtualni račun"

Predplačniški virtualni račun, ki vam ga izdamo, zato da vam omogočimo izvajanje transakcij brez kartice (transakcije CNP) ob predhodno zadostno napolnjenem Virtualnem računu.

"mi", "nas" ali "naš"

Družba Prepaid Financial Services Limited kot izdajatelj e-denarja in regulirana oseba.

"vi" ali "vaš"

Stranka in/ali katera koli tretja oseba, ki jo pooblastite za uporabo v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Kontakt

Z vašo Kartico ali Računom lahko upravljate prek spleta na www.smartpaycard.net ali prek e-naslova info@smartpaycard.net ali telefonske številke +386 31 891 888. V primeru izgubljene ali ukradene Kartice pokličite +386 31 891 888 ali pošljite e-sporočilo na info@smartpaycard.net ali pa na naslov Smartpaycard, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Kadar koli v času trajanja tega razmerja imate pravico, da na zahtevo brezplačno prejmete te splošne pogoje.

Vsebina sporazuma

 1. Izdajatelj vaše Predplačniške kartice Mastercard in ponudnik Plačilnih storitev je družba Prepaid Financial Services Limited (PFS). Družba PFS je registrirana v Angliji in Walesu pod matično številko 6337638. Registrirani sedež podjetja: 5th Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT.
 2. Družba PFS je pooblaščeni in regulirani izdajatelj e-denarja s številko dovoljenja 900036, ki ga je izdala agencija Financial Conduct Authority. Podrobnosti o dovoljenju, ki ga je družbi PFS izdala agencija Financial Conduct Authority, so na voljo v javno dostopnem registru na naslovu https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000m4IX9AAM
 3. Družba Prepaid Financial Services Limited je izdajatelj programa.
 4. mc2 d.o.o. je upravljavec programa. Družba mc2 d.o.o. je registrirana v Sloveniji, s sedežem na Log pod Mangartom 42, 5231 Log pod Mangartom.
 5. Družba Prepaid Financial Services Ltd ima dovoljenje kot glavni član sheme MasterCard. MasterCard je registrirana blagovna znamka družbe MasterCard International Incorporated.
 6. Ti splošni pogoji urejajo razmerje med nami kot ponudnikom Plačilnih storitev in vami kot uporabnikom Plačilnih storitev. Ta Sporazum vsebuje tudi pomembne informacije, ki lahko vplivajo na vaše pravice in možnost povračila vašega denarja. Ko aktivirate vaš Račun, se šteje, da ste sprejeli in v celoti razumeli pogoje tega Sporazuma. Z uporabo Kartice oziroma navedbo, da sprejemate pogoje, izrazite, da se z njimi strinjate in da jih boste upoštevali.
 7. Vaša Kartica ni kreditna kartica in je ni izdala banka. Ne glede na vrsto Kartic(e) boste imeli samo en Račun, na katerem je vaše Razpoložljivo stanje.
 8. Plačilne storitve bomo aktivirali šele, ko nam boste posredovali vse potrebne informacije, na podlagi katerih vas bomo lahko identificirali ter izpolnili vse zahteve v zvezi s postopkom Popolne prepoznave stranke in preprečevanjem pranja denarja. Evidenco takih informacij in dokumentov vodimo v skladu z vsemi veljavnimi zakonskimi zahtevami in predpisi.
 9. Navedba valute (npr. evro € ali funt £) pomeni znesek ali protivrednost v lokalni valuti, ki se uporablja za vašo kartico.
 10. Če Kartico uporabite za Transakcijo v valuti, ki ni valuta, ki se uporablja za vašo Kartico, se izvede pretvorba na podlagi veljavnega menjalnega tečaja, ki se odtegne z vašega računa. Menjalni tečaj se spreminja, vrednosti pa so na voljo na naši spletni strani https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates
 11. Razpoložljivo stanje na vaši kartici in/ali računu se ne obrestuje.
 12. Plačilne storitve so predplačniške plačilne storitve in ne gre za kreditni ali bančni produkt, zato morate poskrbeti, da imate zadostno Razpoložljivo stanje za plačilo posameznega nakupa oziroma za plačilo, ki ga želite opraviti z uporabo Plačilnih storitev (vključno z davkom na dodano vrednost ter katerimi koli drugimi veljavnimi davki, stroški in nadomestili). Če je iz katerega koli razloga Transakcija opravljena, znesek Transakcije pa presega Razpoložljivo stanje, nam morate takoj povrniti razliko, pri čemer lahko ustavimo izvedbo morebitnih obstoječih ali nadaljnjih Transakcij.
 13. Na podlagi tega Sporazuma ne morete uveljavljati nobenih pravic do Sistemov ali Shem, njihovih povezanih družb ali tretjih oseb.
 14. Za uporabo Plačilnih storitev se lahko registrirajo samo osebe, starejše od 18 let.

Omejitve storitve & SEPA transferji (STP) (Samo v Združenem kraljestvu)

 1. Transakcije so lahko omejene glede na vrsto Kartice ali Računa, posameznih načinov uporabe in profilov tveganja v zvezi s plačevanjem. Za namen preprečevanja pranja denarja in preprečevanja zlorab in goljufij si pridržujemo pravico do spremembe posameznih plačilnih omejitev (vključno s tistimi, ki so objavljene ali vsebovane v teh splošnih pogojih) brez predhodnega obvestila v obsegu, potrebnem za izpolnitev naših zakonskih obveznosti.
 2. Poenostavljen skrbni pregled se lahko omeji na dostop na domačih bankomatih, skupaj z letno omejitvijo polnjenja in zgornjo letno omejitvijo sredstev, ki jih je mogoče dvigniti. Pri določanju teh omejitev je treba upoštevati Shemo in regulativne zahteve.
 3. Pri pošiljanju sredstev na račun, ki ga imate odprtega pri nas, priporočamo, da uporabite metodo SEPA transferja in pošljete sredstva na mednarodno številko bančnega računa, povezano z vašim računom. Če ta možnost ni na voljo, ste sami odgovorni za to, da v času nakazila preverite vse podatke in reference, saj mi za to ne odgovarjamo, kot tudi ne odgovarjamo za kakršne koli zamude v zvezi s tem.
 4. Ne odgovarjamo za obdelavo plačil ali nadomestila, ki jih banke ali banke posrednice zaračunajo za obdelavo plačil z vaše strani. Kakršno koli nadomestilo, ki nam ga bodo zaračunali, kamor med drugim spada nadomestilo za prejem, obdelavo ali knjižbo sredstev v vašo korist, bomo odšteli od zneska, ki ga bomo vknjižili v dobro vašega računa.
 5. Preden izvedete kakršno koli plačilo na račun, ki ga imate odprtega pri nas, morate preveriti in potrditi plačilne pogoje in nadomestila.
 6. Družba PFS plačila, prejeta na vaš račun, knjiži najmanj enkrat dnevno in pred koncem Delovnega dne. Plačilo, prejeto po presečnem obdobju, bo obdelano naslednji Delovni dan, vi pa v zvezi s tem do družbe PFS ne morete uveljavljati nobenega zahtevka.
 7. Za račune e-denarnic, ki se dodelijo gospodarskim družbam, velja, da morajo prestati odobritev v okviru postopka Popolna prepoznava podjetja. Sredstva, ki jih prejmemo, se samodejno knjižijo na račun e-denarnice gospodarske družbe.
 8. Družbi PFS in mc2 si pridržujeta pravico, da v primeru zlorabe ukineta storitev e-denarnice.
 9. Gospodarske družbe so odgovorne za to, da nam pošljejo dokazilo o tem, od kod izvirajo sredstva, da lahko izpolnimo veljavne regulativne zahteve.
 10. Kjer je to mogoče, lahko na izbranem bankomatu proti plačilu Nadomestila spremenite svojo kodo PIN.
 11. Kjer je to mogoče, lahko podjetja po vašem navodilu odpre redne Direktne bremenitve vašega računa, izdanega in registriranega v Velikem kraljestvu. Sami ste odgovorni za posredovanje točnih podatkov, zato da se izvede SEPA transfer. Poskrbite, da bo na računu vedno dovolj sredstev, da bo mogoče izvesti plačilo. Sami morate preveriti splošne pogoje, ki vam jih zagotovi nalogodajalec SEPA transferja. Družba PFS in/ali mc2 d.o.o. si pridržuje(ta) pravico do zavrnitve ali prekinitve kakršnih koli navodil v zvezi s SEPA transferji, ki ste jih zahtevali.
 12. Če na vašem računu ni dovolj sredstev za poplačilo vhodnega zahtevka za izvedbo SEPA transferja, vam lahko v zvezi s tem nastanejo dodatni stroški.
 13. Sami ste odgovorni za preklic katerega koli SEPA transferja z vašega Računa, kar storite neposredno pri nalogodajalcu. Družba PFS in mc2 d.o.o. nista dolžna tega storiti v vašem imenu in ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi tega, ker direktne bremenitve ne prekličete ali ker jo prekličete prepozno.

Uporaba Storitev

 1. Do podatkov o svojem računu lahko dostopate tako, da se vpišete prek naše spletne strani. Po vpisu lahko vidite vse podatke o vaših Transakcijah, vključno z datumi, valutami, stroški ali menjalnimi tečaji. Do teh podatkov lahko dostopate kadarkoli in jih lahko shranite in po potrebi ponovno ustvarite.
 2. Plačilne storitve lahko uporabljate do zneska Razpoložljivega stanja za transakcije pri Trgovcih v okviru zadevnega Sistema. Če Razpoložljivo stanje ne zadošča za plačilo Transakcije, vam nekateri Trgovci ne bodo dovolili, da bi Kartico ali Račun kombinirali z drugimi načini plačila.
 3. Vrednost vsake Transakcije in zneski vseh nadomestil in stroškov, ki jih morate plačati po tem Sporazumu, se odštejejo od Razpoložljivega stanja.
 4. Ko je Transakcija odobrena, je po tem, ko jo prejmemo, ne morete več preklicati (ali umakniti). Za Transakcijo se šteje, da smo jo prejeli, ko jo odobrite na enega izmed spodaj navedenih načinov:
  1. za nakupe in transakcije na bankomatih, ko prejmemo obvestilo o transakciji od pridobitelja Trgovca ali operaterja bankomata in
  2. za druge transakcije, ki gredo neposredno prek nas, ko od nas zahtevate, da zaključimo transakcijo.
 5. Če se dogovorimo za preklic že dogovorjenega plačila, vam lahko zaračunamo posebno nadomestilo za preklic plačila.
 6. Znotraj Evropskega gospodarskega prostora bomo zagotovili prenos plačila Trgovčevemu ponudniku plačilnih storitev v treh delovnih dneh. Če se Trgovčev ponudnik plačilnih storitev nahaja zunaj Evropskega gospodarskega prostora, bomo plačilo izvedli, kakor hitro bo to mogoče.
 7. Da bi tako vas kot nas zaščitili pred goljufijami, Trgovci pred obdelavo kakršne koli Transakcije zahtevajo elektronsko odobritev. Če Trgovec ne more dobiti elektronske odobritve, morda ne bo mogel odobriti vaše Transakcije.
 8. Zavrnemo lahko odobritev kakršne koli uporabe Plačilnih storitev, ki bi pomenila kršitev teh splošnih pogojev, ali če utemeljeno sumimo, da ste vi ali tretja oseba zagrešili ali nameravate zagrešiti goljufijo ali katero koli drugo nezakonito ali nedovoljeno uporabo Plačilnih storitev.
 9. Dostop do Plačilnih storitev je občasno lahko moten, na primer v primeru izvajanja vzdrževalnih del na naših Shemah. Če pri uporabi vaše Kartice ali Računa naletite na kakršnekoli težave, se obrnite na našo službo za pomoč strankam, ki bo skušala odpraviti težavo. Telefonski klici se lahko snemajo.
 10. Kjer velja, lahko pri nas zaprosite za do tri (3) Dodatne kartice, ki jih lahko skupaj z vašim računom uporabljajo Imetniki dodatnih kartic. Imetniki dodatnih kartic, za katere ste po zakonu odgovorni vi, morajo biti stari najmanj 13 let. Vsi ostali Imetniki dodatnih kartic morajo biti stari najmanj 18 let. Pogoj za registracijo katere koli Dodatne kartice je, da vi kot Stranka priznate, da mi ne sprejmemo nobene odgovornosti v zvezi z uporabo katere koli Dodatne kartice, ki jo kateri koli Imetnik dodatne kartice uporabi za Transakcije, ki jih niste odobrili. Po uspešni registraciji vam bomo poslali Dodatno kartico, za kar vam bomo zaračunali Dodatno nadomestilo za uporabo kartice. Po prejemu Dodatne kartice jo lahko izročite Imetniku dodatne kartice, pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
  1. Imetniku dodatne kartice morate predložiti izvod teh splošnih pogojev (pri čemer sta oba zavezana k ravnanju v skladu s temi pogoji);
  2. Dodatno kartico sme uporabljati samo ta oseba;
  3. vi morate obdržati Prvotno kartico;
  4. Imetnika dodatne kartice morate obvestiti, da ste obdržali Prvotno kartico in da še vedno lahko uporabljate Račun.
  5. nam morate posredovati takšne informacije in dokumente, ki nam omogočajo, da izpolnimo vse zahteve v zvezi s postopkom Popolne prepoznave stranke in preprečevanjem pranja denarja.
 11. Še naprej ostajate odgovorni za uporabo Plačilnih storitev kot tudi za vsa dodatna nadomestila in stroške, ki nastanejo v povezavi z Imetniki dodatnih kartic, prav tako pa ostajate imetnik sredstev, ki so ali še bodo položena na Račun. Uporaba Kartice za katero se registrira Imetnik dodatne kartice se šteje kot potrditev tega, da ste Imetnika dodatne kartice seznanili s temi Splošnimi pogoji.

Ta del velja samo za imetnike kartic, ki uporabljajo tretje ponudnike storitev (Ponudnik storitev odreditve plačil (PISP) ali Ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih (AISP)) v skladu z Direktivo PSD2.

Dostop Tretjih ponudnikov storitev

 1. Reguliranim tretjim ponudnikom storitev (PISP ali AISP) lahko dovolite, da dostopajo do vašega spletnega računa za namen izvajanja plačil ali pridobivanja informacije o razpoložljivem stanju ali transakcijah na vaši kartici in/ali računu.
 2. Tretji ponudniki storitev (PISP in/ali AISP) morajo biti ustrezno registrirani in regulirani v skladu z Direktivo PSD2. Preden tretjim ponudnikom storitev dovolite, da dostopajo do vašega spletnega računa, pri ustreznem regulatornem organu preverite, ali so ustrezno regulirani in ali imajo ustrezna dovoljenja.
 3. Kakršno koli dovoljenje, ki ga daste kateremu koli tretjemu ponudniku storitev, predstavlja sporazum med vami in njim, kar pomeni, da ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki bi nastala kot posledica takšnega sporazuma.
 4. Preden kateremu koli tretjemu ponudniku storitev omogočite dostop do vašega računa, se prepričajte, v kolikšni meri jim omogočate dostop do vašega računa, na kakšen način ga bodo uporabljali in komu omogočate dostop.
 5. Pozanimajte se o pravici do umika dovoljenja za uporabo vašega računa in o tem, kakšen je utečen postopek umika.
 6. V obsegu, dovoljenem z zakonom ali predpisom in v skladu s katerokoli pravico do povračila, ki jo imate po tem Sporazumu, sklenjenem med vami in nami, ne odgovarjamo za nobena dejanja zadevnega tretjega ponudnika storitev v zvezi z vašo prekinitvijo ali ukinitvijo uporabe njihovih storitev, kot tudi ne za nobeno izgubo, ki nastane v povezavi s tem. Prav tako ne odgovarjamo za noben sporazum, ki ga sklenete s katerim koli zadevnim tretjim ponudnikom storitev, niti nismo udeleženi pri takšnem sporazumu. Poskrbite, da boste prebrali in ravnali v skladu s takšnim sporazumom ali drugimi veljavnimi politikami, prav tako pa ne pozabite, da pričujoči Sporazum ostaja še naprej v veljavi, vključno z vsemi storitvami in plačili, kot je navedeno v pričujočem Sporazumu.
 7. Kjer je smiselno, lahko tretjemu ponudniku storitev zavrnemo dostop do vašega računa, če menimo, da obstaja tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, goljufija ali drugih kaznivih dejanj. Če bodo takšni ukrepi potrebni, bomo, če bo to mogoče, podali razloge za naša dejanja, razen če nam to prepoveduje zakon ali za namen zagotavljanja interne varnosti.

Pogoji uporabe pri nekaterih Trgovcih

 1. V določenih primerih lahko mi ali Trgovci zahtevamo/jo, da imate Razpoložljivo stanje, ki je večje od zneska Transakcije, ki jo želite opraviti. Restavracije lahko na primer zahtevajo, da imate na Kartici 15 % več od vrednosti računa, ki ga želite plačati, da lahko vi ali restavracija doda morebitno napitnino ali druge stroške storitve.
 2. V določenih primerih lahko Trgovci zahtevajo, da se preveri, ali bo vaše Razpoložljivo stanje zadoščalo za kritje zneska Transakcije in zahtevajo, da se takšen znesek Razpoložljivega stanja zadrži, na primer pri najemu vozila. Če Trgovec na vašem računu zahteva predhodno odobritev določenega zneska, boste s temi sredstvi lahko razpolagali šele po zaključeni Transakciji ali po tem, ko Trgovec takšna sredstva sprosti, kar lahko traja do 30 dni.
 3. Če boste kartico uporabili za plačilo na avtomatizirani bencinski črpalki, pri čemer mora biti kartica na seznamu kartic, ki jih sprejema Trgovec, bo morda vaša Kartica oziroma vaš Račun predhodno odobren za vnaprej določen znesek v valuti plačila. Če ne boste uporabili celotnega predhodno odobrenega zneska ali ne boste imeli Razpoložljivega stanja za predhodno odobritev, je mogoče, da bo razpoložljivo stanje za celotni predhodno odobreni znesek, preden vam bo znova na razpolago, zadržano do 30 dni.
 4. Nekateri Trgovci morda ne sprejemajo plačil prek Plačilnih storitev. Pogoje poslovanja posameznega Trgovca ste dolžni preveriti sami. Ne prevzemamo odgovornosti, če Trgovec ne želi sprejeti plačila z uporabo naših Plačilnih storitev.
 5. V primeru kakršnega koli spora med vami in Trgovcem, pod pogojem, da nam dokažete, da ste storili vse, kar je bilo v vaši moči, da bi sami razrešili spor, vam bomo pomagali po naših najboljših močeh. V zameno za pomoč pri razreševanju spora, vam lahko zaračunamo nadomestilo za vračilo plačila, kot je navedeno v prilogi Nadomestila in omejitve, ki ste jo prejeli. Če obstaja nerazrešen spor s Trgovcem glede uporabe Kartice za Transakcijo, ste sami odgovorni za Transakcijo in boste morali vsak takšen spor razrešiti neposredno s Trgovcem.

Upravljanje in varovanje vašega računa

 1. Odgovorni ste za svojo Kartico, katerokoli Uporabniško ime, številko PIN in geslo Računa. Varnostnih podatkov v zvezi z vašo Kartico ali Računom ne razkrivajte nikomur.
 2. Dolžni ste varovati svoj Račun, številko PIN, Uporabniško ime in Geslo, ki jih morate hraniti na varnem in ločeno od kartice ali kakršnega koli zapisa številke vaše kartice ter jih ne smete nikomur razkriti. Navedeno vključuje:
  1. zapomnite si svojo številko PIN takoj, ko jo prejmete, in uničite pismo ali kakršnokoli drugo sporočilo, s katerim vam je bila ta številka posredovana;
  2. nikoli ne zapišite številke PIN na Kartico ali na karkoli, kar običajno hranite skupaj s kartico;
  3. poskrbite, da bo številka PIN zaupna in znana samo vam, kar pomeni, da je ne uporabljajte, če obstaja tveganje, da jo kdo vidi;
  4. nikomur ne razkrijte svoje številke PIN;
  5. Da zavarujete vašo kartico in račun, morate za vnaprej aktivirano kartico, ki jo kupite v trgovini ali prek spleta, dodati veljavno številko mobilnega telefona, ki jo vnesete prek spletnega portala ali pošljete prek sporočila SMS. Da zavarujete sredstva na kartici, mora biti kartica, kadar je ne uporabljate za plačila, vedno »zaklenjena« (s statusom, ki omogoča samo polog sredstev), kar dosežete z uporabo funkcij »zakleni« »Lock« ali »ponovno zakleni« »ReLock«.
 3. Uporabnik Kartic(e) se mora takoj po prejetju katere koli Personalizirane kartice podpisati na mesto, namenjeno podpisu.
 4. Če pozabite številko PIN, na številko +386 31 891 888 pošljite SMS sporočilo z besedilom <PIN> <zadnjih 9 številk vaše kartice> in posredovali vam bomo novo številko PIN. Primer: pošljite sporočilo z besedilom PIN 123456789 na številko +386 (0)31 891 888. Če izgubite podatke virtualne kartice, ki ste jo kupili na prodajnem mestu v tiskani obliki, podatkov ni mogoče obnoviti. Če trikrat vnesete napačno številko PIN, se račun samodejno blokira. V tem primeru se obrnite na službo za pomoč strankam.
 5. Plačilne storitve smete uporabljati samo vi. Pred prvo uporabo se lahko kartica brez možnosti ponovnega polnjenja uporabi tudi kot darilna kartica. Nadaljnja komercialna prodaja pametnih kartic Smartpaycard je prepovedana.
 6. Kartice ne smete izročiti nobeni drugi osebi niti ne smete nikomur drugemu dovoliti uporabe Plačilnih storitev. Kartico hranite na varnem.
 7. Če ne ravnate v skladu s členom 8.2, lahko to vpliva na vašo pravico do povračila v primeru izgube, kar velja zlasti če uspemo dokazati, da namenoma niste hranili podatkov na varnem, da ste ravnali z goljufivim namenom, ali da ste neupravičeno odlašali ali ravnali s hudo malomarnostjo. V vseh drugih primerih je vaša odgovornost omejena skladno s členom 14 v nadaljevanju.
 8. Če menite, da varnostne podatke v zvezi z vašim Računom ali Kartico pozna še kdo drug, nas o tem nemudoma obvestite. Če imetnik kartice prijavi, da je bila kartica ukradena, je treba tatvino prijaviti tudi na lokalno policijsko postajo. Imetnik kartice mora dobiti kopijo policijskega zapisnika ali potrdilo o tem, da je bil zapisnik sestavljen. Po prijavi tatvine in plačilu Nadomestila za nadomestno kartico, vam bomo izdali novo kartico z novo številko PIN.
 9. Ko veljavnost vaše Kartica ali Računa poteče ali če jo najdete po tem, ko ste nas obvestili, da je izgubljena ali ukradena, se zavezujete, da jo boste uničili tako, da jo boste prerezali na dva dela po sredi magnetnega traku.

Preverjanje istovetnosti

 1. Če želite izvesti Transakcijo prek spleta, na nekaterih spletnih straneh od vas zahtevajo, da vnesete vaše ime in naslov. V takšnem primeru morate navesti vaš zadnji naslov, ki se ga registrirali pri nas kot vaš naslov Računa. Naslov Računa je tudi naslov, kamor vam bomo pošiljali morebitna sporočila ali obvestila.
 2. O kakršni koli spremembi glede Računa ali drugih kontaktnih podatkov ste nas dolžni obvestiti v sedmih (7) dneh od nastanka takšne spremembe. Obvestite nas lahko tako, da kontaktirate službo za pomoč strankam, ki lahko od vas zahteva, da to potrdite tudi v pisni obliki. Če nas zaradi neupravičenega odlašanja, hude malomarnosti ali goljufivega namena o spremembi ne obvestite v skladu s tem členom, ste sami odgovorni za škodo, ki nastane kot neposredna posledica takšnega ravnanja. Vaš novi naslov Računa bomo morali preveriti in v ta namen lahko od vas zahtevamo ustrezna dokazila.
 3. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli preverimo vašo istovetnost in domači naslov (na primer tako, da zahtevamo predložitev ustrezne dokumentacije v izvirniku), tudi za namen preprečevanja goljufij in/ali pranja denarja. Poleg tega soglašate in nam dovoljujete, da ob vaši oddaji vloge za izdajo Kartice ali kadar koli v prihodnosti v zvezi z vašim Računom izvedemo elektronsko preverjanje istovetnosti neposredno ali prek ustreznih tretjih oseb.
 4. Kartice se izdajo v skladu z zakonskimi omejitvami in pogoji. Vse omejitve in pogoje uporabe za naše kartice si lahko preberete na naši spletni strani.

Preklic storitev

 1. Če želite kadar koli preklicati Plačilne storitve, morate zahtevati preklic prek spleta tako, da nas obvestite o tem, da želite preklicati uporabo Plačilnih storitev in da zahtevate vračilo neporabljenih sredstev, kar storite s sporočilom, ki ga pošljete po elektronski pošti na naslov iz člena 2 teh splošnih pogojev. Elektronsko pošto nam morate poslati z naslova elektronske pošte, ki ste ga navedli ob registraciji Računa. Služba za pomoč strankam bo nato ukinila nadaljnjo uporabo naših Plačilnih storitev.
 2. Ko bomo od vas prejeli vse potrebne informacije (vključno z informacijami, zahtevanimi v okviru postopka Popolna prepoznava stranke) in ko bodo obdelane vse Transakcije ter nadomestila in stroški, vam bomo vrnili preostalo Razpoložljivo stanje, zmanjšano za morebitna nadomestila in stroške, ki nam jih morate plačati v skladu s tem Sporazumom, pod pogojem, da:
  1. niste ravnali z goljufivim namenom ali hudo malomarnostjo ali na način, ki bi zbujal utemeljeni sum zlorabe, goljufije ali hude malomarnosti;
  2. nismo dolžni zadržati vašega Razpoložljivega stanja v skladu z zakonom ali drugimi predpisi ali na zahtevo policije, sodišča ali katerega koli regulatornega organa.
 3. Ko prekličete Plačilne storitve, ste sami odgovorni za uničenje Kartice, ki ste je prejeli za izvajanje Plačilnih storitev.
 4. Če imetnik kartice kartico prekliče pred datumom poteka veljavnosti, je dolžan plačati Nadomestilo za preklic iz Tabele 1.
 5. Če po vračilu vašega Razpoložljivega stanja ugotovimo, da so bile opravljene kakršne koli nadaljnje Transakcije ali da so z uporabo Kartic(e) nastali novi stroški ali nadomestila, ali če prejmemo obvestilo o razveljavitvi kakršne koli prejšnje že izvršene transakcije, vas bomo obvestili o takšnem znesku, vi pa se zavezujete, da nam boste nemudoma povrnili takšen znesek kot vaš dolg.

Pravica do preklica ("Obdobje mirovanja")

Od tega Sporazuma lahko odstopite pod naslednjimi pogoji:

 1. Ko kupite Plačilne storitve, imate na voljo 14-dnevno obdobje mirovanja, ki se začne na dan uspešne registracije vašega Računa, v katerem lahko odstopite od tega Sporazuma in odpoveste Plačilne storitve brez kazni, vendar ste dolžni plačati kakršne koli upravičene stroške, ki smo jih imeli pri izvajanju katerega koli dela zagotavljanja storitev pred vašim preklicem. V tem 14-dnevnem obdobju nas morate obvestiti, da želite odstopiti od tega Sporazuma, v tem času pa ne smete uporabljati Plačilnih storitev. Preklicali bomo Plačilne storitve in vam vrnili znesek Razpoložljivega stanja na Računu. Vendar si pridržujemo pravico, da Razpoložljivo stanje pred vračilom na vaš Račun zadržimo do 30 Delovnih dni od prejetja vašega obvestila za vračilo sredstev z namenom, da pridobimo vse podatke o že izvedenih Transakcijah.
 2. Po koncu Obdobja mirovanja lahko Plačilne storitve prekličete samo na način, kot je opisano v členu 10 zgoraj.

Potek veljavnosti in unovčenje

 1. Na vaši kartici je naveden datum poteka veljavnosti. Datum poteka veljavnosti ni odvisen od datuma nakupa Kartice ali aktivacije Računa. Po poteku veljavnosti zadnje Kartice, ki je bila izdana za vaš Račun ("Datum poteka veljavnosti"), ne boste mogli več razpolagati s sredstvi na Računu. Kartice brez možnosti ponovnega polnjenja potečejo, ko so porabljena vsa sredstva, ne glede na datum poteka veljavnosti.
 2. Plačilne storitve in ta Sporazum prenehajo na Datum poteka veljavnosti, razen če pred Datumom poteka veljavnosti zahtevate nadomestno kartico ali vam je ta izdana v skladu s členom 13.4. ali če kako drugače privolimo v nadaljnje zagotavljanje Plačilnih storitev tudi po Datumu poteka veljavnosti.
 3. Po Datumu poteka veljavnosti ne smete več uporabljati Kartice.
 4. Če do datuma poteka veljavnosti ne porabite celotnega Razpoložljivega stanja, se lahko 14 dni pred Datumom poteka veljavnosti obrnete na službo za pomoč strankam, kot je opisano v členu 2 tega Sporazuma in zahtevate izdajo nadomestne kartice pod pogojem, da plačate nadomestilo (kjer je to določeno)).
 5. Ne glede na Datum poteka veljavnosti lahko zahtevate vračilo vaših sredstev tako, da se obrnete na nas kadar koli pred koncem 6-letnega Zastaralnega roka. Po poteku 6-letnega Zastaralnega roka ne morete več zahtevati vračila vaših sredstev.
 6. Če vračilo vaših sredstev zahtevate v manj kot 12 mesecih po Datumu poteka veljavnosti, za vračilo ne bomo zaračunali Nadomestila za pozno zahtevo za vračilo sredstev. Če vračilo vaših sredstev zahtevate po 12 mesecih od Datuma poteka veljavnosti in pred prenehanjem Sporazuma, smo vam upravičeni zaračunati Nadomestilo za zaprtje računa (kjer je to določeno).
 7. Pridržujemo si pravico, da vam izdamo nadomestno kartico, tudi če zanjo niste zaprosili. V tem primeru vam ne zaračunamo Nadomestila za nadomestno kartico.
 8. Imamo brezpogojno in neomejeno pravico do pobota, prenosa ali uporabe sredstev na Računu(ih) ali Karticah za celotno ali delno poravnavo vseh ali kakršnih koli obveznosti in nadomestil, ki ste nam jih dolžni plačati in ki niso bila plačana ali poravnana ob njihovi zapadlosti.
 9. Če je stanje na vašem Računu več kot 60 dni negativno, imamo brezpogojno pravico, da vam zapremo Račun in vložimo zahtevek za vračilo plačila. Če z zahtevkom za vračilo plačila uspemo, se sredstva lahko knjižijo samo na vašo Kartico ali na vaš Račun, pri čemer vaš Račun ostane zaprt.

Prenehanje ali začasna prekinitev vašega Računa

Uporabo Plačilnih storitev vam lahko odpovemo z najmanj dvomesečnim odpovednim rokom. Ponudnik storitve lahko brez predhodnega obvestila storitev ukine, če razpoložljivo stanje imetnika kartice dvakrat v dvomesečnem obdobju ne zadostuje za kritje Mesečnega nadomestila za uporabo storitve. V tem primeru lahko ponudnik storitve kartico preklice in zapre račun.

 1. Uporaba Plačilnih storitev vam preneha na Datum poteka veljavnosti v skladu s členom 12.2.
 2. V naslednjih primerih lahko uporabo Plačilnih storitev za obdobje, kot je smiselno potrebno, ukinemo ali začasno prekinemo brez odpovednega roka:
  1. v primeru napake ali okvare sistema obdelave podatkov;
  2. če upravičeno menimo, da ste Plačilne storitve uporabili ali jih boste verjetno uporabili ali boste dovolili njihovo uporabo v nasprotju s tem Sporazumom ali za to, da se stori kaznivo dejanje;
  3. če obstaja tveganje, da bo Razpoložljivo stanje predmet goljufije ali zlorabe;
  4. če sumimo, da ste nam posredovali napačne ali zavajajoče podatke;
  5. po odredbi ali priporočilu policije ali drugega pristojnega vladnega ali regulatornega organa.
 3. Če se ugotovi, da so bile z uporabo vaše Kartice opravljene kakršne koli Transakcije po tem, ko so bili sprejeti ukrepi iz člena 12.1, nam morate take zneske nemudoma povrniti.

Izguba ali kraja Kartice

 1. Svoja sredstva na Kartici ste dolžni varovati, kot da bi šlo za gotovino.
 2. S sredstvi morate ravnati kot z gotovino v denarnici in ustrezno skrbeti zanje. Če kartico izgubite ali je ukradena, morda ne boste mogli dobiti povrnjenih sredstev na vašem računu, ravno tako kot običajno ne morete dobiti povrnjene gotovine, ki jo izgubite ali vam jo ukradejo.
 3. Če so vam kartico ukradli, ali če ste jo izgubili, ali če mislite, da nekdo uporablja Plačilne storitve brez vašega dovoljenja, ali če je vaša kartica poškodovana ali ne deluje, kot bi morala:
  1. nas morate čim prej obvestiti in nam posredovati številko Računa ali Kartice ter Uporabniško ime ali Geslo ali druge podatke za identifikacijo, ki se nam zdijo sprejemljivi in ki omogočajo, da preverimo vašo identiteto; in
  2. če nam posredujete soglasje za zaprtje Računa, vam bomo zagotovili nadomestno Kartico z ustreznim novim Računom, na katerem bo naložen znesek, enakovreden vašemu zadnjemu Razpoložljivemu stanju.
 4. Odgovorni boste največ za začetnih €50/£35 izgube zaradi kakršnih koli neodobrenih Transakcij, ki se izvršijo, preden nas obvestite, da je bila kartica izgubljena ali ukradena. Če pri preiskavi ugotovimo, da ste odobrili kakršno koli sporno Transakcijo ali da ste ravnali z goljufivim namenom ali s hudo malomarnostjo (če na primer vaše Predplačniške kartice ali številke PIN niste hranili na varnem, ali ustrezno zaklenili dobroimetja, kot to opredeljuje člen 8.2.), lahko razveljavimo kakršno koli povračilo, vi pa odgovarjate za morebitno škodo, ki nam nastane zaradi neustrezne uporabe Predplačniške kartice. Če nas o izgubi ali kraji Kartice obvestite v 13 mesecih od Transakcije, ne odgovarjate za nobeno škodo, razen če upravičeno ugotovimo, da ste ravnali v skladu s členom 15.1.ii. – v tem primeru ste odgovorni za vse izgube.
 5. Ko nas boste obvestili o izgubljeni ali ukradeni Kartici, bomo, kakor hitro bo to mogoče, začasno prekinili Plačilne storitve, da bi omejili morebitno nadaljnjo škodo. Ukrepe za preprečevanje neodobrene uporabe Plačilnih storitev lahko sprejmemo samo, če nam posredujete številko Računa ali Kartice ter Uporabniško ime in Geslo ali če lahko zagotovite zadostne podatke za vašo identifikacijo in za identifikacijo vašega računa.
 6. Nadomestno kartico vam bomo poslali na zadnji znani naslov Računa, ki ste ga registrirali kot Imetnik kartice. Če ne zagotovite pravega naslova, vam bomo zaračunali Nadomestilo za nadomestno kartico.
 7. Če pozneje najdete ali dobite nazaj Kartico, za katero ste nas obvestili, da je bila izgubljena ali ukradena, jo morate nemudoma uničiti tako, da jo prerežete na pol po sredini magnetnega traku in čipa.
 8. Strinjate se, da nam boste v primeru izgubljene ali ukradene Kartice ali če obstaja sum na zlorabo Plačilnih storitev pomagali, prav tako pa boste pomagali našim zastopnikom, regulatornim organom in policiji.

Naša odgovornost

 1. Ob upoštevanju člena 14.4;
  1. Nobena stranka tega Sporazuma ne odgovarja drugi stranki za posredno ali posledično izgubo ali škodo (kamor med drugim sodijo izpad poslovanja, dobička ali dohodka), nastalo v povezavi s tem Sporazumom, ne glede na to ali nastane v povezavi s pogodbenim razmerjem, iz krivdnega dejanja (vključno z malomarnostjo), kršitve zakonskih dolžnosti ali kako drugače;
  2. Ne odgovarjamo:
   1. če ne morete uporabljati Plačilnih storitev, kot je opredeljeno ali iz razlogov navedenih v členu 4 in 9;
   2. za kakršno koli napako ali okvaro, na katero nimamo vpliva, v zvezi z uporabo Plačilnih storitev, kamor med drugim spadajo nezadostno Razpoložljivo stanje ali napaka ali okvara pri obdelavi podatkov v okviru Sheme;
   3. za nobeno izgubo, napako ali okvaro v povezavi z uporabo Tretjega ponudnika storitev, kot je opredeljeno v členih 6.3, 6.6 in 6.7 tega Sporazuma,
   4. če Trgovec zavrne Transakcijo ali ne prekliče odobritve ali predhodne odobritve;
   5. za blago ali storitve, ki jih kupite s svojo Kartico;
   6. za nobeno izgubo, goljufijo ali tatvino, o kateri nas obvestite več kot osem (8) tednov po nastanku takšnega dogodka;
   7. če ste:
    1. neupravičeno zavlačevali
    2. ravnali z goljufivim namenom; ali
    3. ravnali s hudo malomarnostjo (vključno z izgubami, ki nastanejo zaradi tega, ker nam niste posredovali točnih osebnih podatkov).
 2. V največjem obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja in ob upoštevanju člena 14.4, je naša celotna odgovornost po tem Sporazumu omejena, kot sledi:
  1. če je vaša Kartica okvarjena po naši krivdi, je naša odgovornost omejena na zamenjavo kartice ali, če se tako odločimo, na vračilo Razpoložljivega stanja;
  2. če od vašega Razpoložljivega stanja po naši krivdi odtegnemo neustrezne zneske, je naša odgovornost omejena na to, da vam povrnemo takšen enakovreden znesek; in
  3. v vseh drugih primerih našega neizpolnjevanja obveznosti je naša odgovornost omejena na vračilo zneska Razpoložljivega stanja.
 3. Nič v tem dogovoru ne izključuje ali omejuje odgovornosti posamezne stranke Sporazuma v zvezi s smrtjo ali telesno poškodbo, ki nastane zaradi strankine malomarnosti ali goljufivega potvarjanja.
 4. Nobena stranka tega Sporazuma ne odgovarja za nobeno zamudo ali nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tem Sporazumu, prav tako pa se v takšnih primerih ne šteje, da krši ta Sporazum, če je zamuda ali nezmožnost neizpolnjevanja obveznosti po tem Sporazumu posledica okoliščin ali pogojev, na katere Stranka nima vpliva in ki jih Stranka ne more odpraviti s skrbnim ravnanjem.

Povračila za transakcije

 1. Če niste podali soglasja za izvedbo Transakcije, se šteje, da Transakcija ni odobrena. Če menite, da je bila Transakcija izvedena brez vašega soglasja, nas kontaktirajte, kot je opisano v členu 2 tega Sporazuma.
 2. Zahtevek za vračilo neodobrene Transakcije, pri kateri pri odobritvi ni bil naveden točno določen znesek transakcije in je znesek Transakcije tako presegal znesek, ki bi bil pričakovan ob upoštevanju predhodnega vzorca potrošnje, tega Sporazuma in okoliščin primera, morate vložiti v 8 tednih od datuma, na katerega so bila odtegnjena sredstva od vašega Razpoložljivega stanja. V 10 Delovnih dneh od prejema vašega zahtevka za vračilo ali v 10 Delovnih dneh od datuma, ko nam boste posredovali dodatne informacije, vam bomo ali vrnili celoten znesek Transakcije ali pa poslali obrazložitev, zakaj vam zneska ne moremo vrniti. Če niste zadovoljni z utemeljitvijo zavrnitve vračila ali z rešitvijo vašega zahtevka za vračilo, lahko vložite pritožbo pri nas ali se obrnete na Službo za pritožbe, kot je opisano v členu 16.
 3. Če kadar koli od vašega Razpoložljivega stanja odtegnemo neustrezen znesek, vam bomo takšen znesek vrnili. Če kasneje ugotovimo, da smo odtegnili ustrezen znesek, ga bomo ponovno odtegnili od vašega Razpoložljivega stanja in vam za to zaračunali nadomestilo. Če nimate zadostnega Razpoložljivega stanja, nam morate ustrezen znesek poplačati takoj, ko prejmete zahtevo za plačilo.
 4. Če katera koli zahteva, transakcija, sporna transakcija, arbitraža ali razveljavljena transakcija vključuje stroške tretjih oseb, ste vi odgovorni za takšne stroške, ki se odtegnejo z vašega računa oz. se vam kako drugače zaračunajo.

Reševanje sporov

 1. Prizadevamo si, da vsem našim Strankam zagotovimo dobro uporabniško izkušnjo. Če kakor koli ne izpolnjujemo vaših pričakovanj, skušamo to popraviti.
 2. V zvezi s kakršnimi koli težavami se najprej obrnite na službo za pomoč strankam, ki je dosegljiva prek e-naslova info@smartpaycard.net ali prek telefonske številke + 386 (0)31 891 888. Omenjena služba vam bo prisluhnila in storili bodo vse v njihovi moči, da težavo odpravijo hitro in na pošten način. Cenimo priložnost, da lahko ocenimo, kako poslujemo in pomagamo našim strankam izpolniti njihova pričakovanja.
 3. Če po tem, ko prejmete odgovor od naše službe za pomoč strankam, niste zadovoljni z izidom, se obrnite neposredno na službo za pritožbe družbe Prepaid Financial Services Ltd, 5th Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT, tako da pošljete elektronsko sporočilo na complaints@prepaidfinancialservices.com.
 4. Po prejemu pritožbe pristojna služba začne preiskavo, odgovor z rezultati preiskave pa boste prejeli v 15 dneh od prejema pritožbe. Kadar zaradi izjemnih okoliščin ne moremo odgovoriti v 15 dneh, vam bomo poslali odgovor z razlogom za zamudo in z rokom, v okviru katerega naj bi prejeli odgovor, ki ne presega 35 dni od prejema pritožbe.
 5. Če služba za pritožbe ne more rešiti vaše pritožbe in se želite pritožiti na naslednjo instanco, se obrnite na varuha človekovih pravic na področju finančnih storitev na naslovu South Key Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR. Podrobnosti storitev, ki jih zagotavlja varuh, so na voljo na www.financialombudsman.org.uk. Svojo pritožbo lahko vložite tudi v državi svojega stalnega prebivališča, in sicer prek spletnega postopka za reševanje sporov @ https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN
 6. Predložiti nam morate vse račune in informacije, ki se nanašajo na vaš zahtevek.

Osebni podatki

 1. Smo upravljavec vaših osebnih podatkov in zavezujemo se, da bomo, kar zadeva vaše osebne podatke, s katerimi razpolagamo v povezavi z vašim Računom zato, da vam lahko zagotavljamo z vašim Računom povezane storitve po tem Sporazumu, izpolnjevali naše obveznosti v skladu z zakonodajo s področja varovanja podatkov.
 2. Vaše osebne podatke lahko preverimo pri drugih organizacijah in pridobimo nadaljnje informacije o vas, da preverimo vašo istovetnost ter izpolnimo zahteve iz predpisov o preprečevanju pranja denarja in drugih vladnih predpisov. Naša poizvedovanja bodo zabeležena v vaši mapi. V skladu z veljavno zakonodajo lahko osebne podatke, ki jih prejmemo od vas, posredujemo določenim tretjim osebam (vključno s subjekti, ki obdelujejo podatke) za namen izpolnjevanja naših obveznosti in uveljavljanja naših pravic v skladu s tem Sporazumom, kar pomeni, da jih lahko posredujemo tretjim osebam izven Evropske unije, kjer lahko veljajo drugačni standardi v zvezi z varstvom podatkov. Če tako zahteva zakonodaja ali pristojni organ, lahko tudi razkrijemo vaše osebne podatke.
 3. S tem, ko soglašate s temi splošnimi pogoji, potrjujete, da soglašate tudi s takšnim načinom obdelave vaših osebnih podatkov.
 4. Prav tako soglašate z našo Politiko glede varovanja zasebnosti in potrjujete in soglašate z določili omenjene politike (vključno z občasnimi spremembami).
 5. Upravičeni ste do tega, da vam pošljemo določene informacije v zvezi s tem, s katerimi vašimi osebnimi podatki razpolagamo, kot tudi do tega, da se takšni podatki, če so netočni ali nepopolni, popravijo.
 6. Pridržujemo si pravico, da vas o pomembnih stvareh v povezavi s kartico Smartpaycard obvestimo prek telefona, pošte ali elektronske pošte. Če ste podali vaše soglasje za prejemanje elektronske pošte in sporočil SMS z oglasno vsebino, lahko vaše podatke posredujemo tretjim osebam, da vas lahko neposredno kontaktirajo v zvezi z njihovimi proizvodi ali storitvami po telefonu ali elektronski pošti. Takšno soglasje se od vas zahteva že na začetni stopnji. Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete, tako da kontaktirate našo službo za pomoč strankam prek e-naslova info@smartpaycard.net ali telefonske številke +386 (0)31 891 888.
 7. Vsi zbrani osebni podatki se hranijo še pet (5) let po prenehanju uporabe storitev plačilnih rešitev oz. še dlje, če tako zahteva zakon.

Spremembe splošnih pogojev

Ti splošni pogoji se lahko spremenijo (vključno s prilogo Nadomestila in Omejitve). Obvestilo o spremembi bomo vsaj dva (2) meseca pred nastankom takšne spremembe objavili na naši spletni strani, ali pa vam bomo poslali obvestilo prek e-naslova ali sporočila SMS. Če po poteku dvomesečnega odpovednega roka še naprej uporabljate Plačilne storitve, potrjujete, da soglašate s spremenjenimi oz. dopolnjenimi splošnimi pogoji. Če s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne soglašate, morate nemudoma prenehati uporabljati Plačilne storitve v skladu s členom o preklicu (glej člen 10).

Razno

 1. Naše pravice, upravičenja ali obveznosti po tem Sporazumu lahko prenesemo na katero koli tretjo osebo (vključno z združitvijo, konsolidacijo ali prevzemom celotnega ali večjega dela našega posla in sredstev v zvezi s tem Sporazumom) s pisnim obvestilom, ki ga posredujemo 2 meseca vnaprej. To ne vpliva na vaše pravice ali obveznosti po tem Sporazumu.
 2. Naš namen ni, da bi lahko osebe, ki niso stranke tega Sporazuma, uveljavljale pogoje iz tega Sporazuma, vendar velja, da lahko Sheme in njihove povezane družbe uveljavljajo katero koli pravico, ki jim je podeljena na podlagi tega Sporazuma.
 3. Kakršna koli odpoved ali izrecne pravice, ki vam jih omogočimo, ne vplivajo na naše pravice in vaše obveznosti po tem Sporazumu.
 4. Strinjate se, da Plačilnih storitev ne boste uporabili na nezakonit način in da nam boste povrnili škodo zaradi kakršnega koli zahtevka ali postopka na podlagi take nezakonite uporabe Plačilnih storitev.
 5. Ta Sporazum in dokumenti, navedeni v njem, predstavljajo celoten sporazum in dogovor med strankami tega Sporazuma ter nadomeščajo vse predhodne dogovore v zvezi s predmetom tega Sporazuma.
 6. Podporna komunikacija v času trajanja tega Sporazuma poteka v slovenščini ali angleščini.
 7. Če ne plačate kateregakoli nadomestila v skladu s temi Pogoji, odgovarjate za vse morebitne pravne stroške, ki nam nastanejo v zvezi s tem.

Zaščita sredstev

Vsa vaša sredstva so po zakonu ločena od naših sredstev. V primeru, da naša družba postane insolventna, je vaš e-denar zaščiten pred zahtevki naših upnikov.

Predpisi in zakoni

 1. Plačilne storitve, Kartica in Račun so plačilni produkti in ne depozitne, kreditne ali bančne storitve, zato zanje ne velja odškodninska shema za plačilne storitve.
 2. Ta Sporazum kot tudi vse morebitne spore ali zahtevke, ki izhajajo iz tega Sporazuma, ureja pravo Anglije in Walesa. Če imate prebivališče registrirano izven Anglije in Walesa, lahko tožbo vložite tudi v državi vašega stalnega prebivališča.

Priloga – Nadomestila in omejitve

  UPORABNIŠKI STROŠKI / PRODUKT SIMPLE PREMIUM ONLINE
  PRIDOBITEV/AKTIVACIJA/POSTOPEK POPOLNE PREPOZNAVE STRANKE
1 Aktivacija virtualne kartice N / V N / V Brezplačno
2 Aktivacija fizične kartice N / V 5 € N / V
3 Postopek popolne prepoznave stranke za namen povečanja omejitev N / V 10 € 10 €
4 Pošiljanje kartice prek pošte N / V Po ceniku pošte
(najmanj 2,0 €)
N / V

 

  PRVO POLNJENJE/PONOVNO POLNJENJE SIMPLE PREMIUM ONLINE
5 Katerokoli polnjenje N / V 1 € 1 €
6 Poleg nadomestila iz točke 5 za dodatna polnjenja na POS terminalih, vsak znesek med 0,01–100 € N / V 1 € 1 €
7 Prek spleta s plačilno kartico (Maestro ...) N / V 2 %, najmanj 1 € N / V
8 Prek spleta s kreditno kartico (Mastercard ...) N / V 4 %, najmanj 2 € N / V
9 Plačila prek MONETE, poleg nadomestila iz točke 5 vsak znesek med 0,01 €–25 € N / V 1 € 1 €

 

  UPORABA IN PLAČILA SIMPLE PREMUIM ONLINE
10 Nadomestilo za plačilne transakcije po nadgradnji v 3D SECURE (na voljo samo za kartice KYC) N / V 0,10 € 0,10 €
11 Mesečno nadomestilo za uporabo računa Prvih 12 mesecev brezplačno / 2€ 1 € 1 €
12 Nadomestilo za plačila v drugih valutah (ki niso EUR) 2 % 2 % 2 %
13 Dvig gotovine na bankomatu v Sloveniji N / V 1,5 € N / V
14 Dvig gotovine na bankomatu izven Slovenije N / V 1 %, najmanj 2 € N / V
15 Prenos sredstev med karticami KCY prek spleta/SMS sporočila N / V Brezplačno Brezplačno
16 Zavrnitev transakcije 0,10 € 0,10 € 0,10 €
17 Preklic kartice in nadomestilo za preklic 15 € 15 € 15 €
18 Postopek vračila plačila 25 € 25 € 25 €

 

  POVPRAŠEVANJA IN PONUDBA SIMPLE PREMIUM ONLINE
19 SMS pošiljanje številke PIN Brezplačno Brezplačno Brezplačno
20 Preverjanje stanja prek sporčila SMS, začasna ukinitev storitve, deblokada računa, pošiljanje številke PIN, aktivacija, prenos sredstev med karticami Brezplačno Brezplačno Brezplačno
21 Klic službe za pomoč strankam (na klic, na minuto) Brezplačno Brezplačno Brezplačno
22 Nadomestilo za izgubljeno kartico (nadgradnja v račun KYC ni vključena) N / V 5 € 1 €
23 Mesečni izpis o razpoložljivem stanju, poslan na vaš poštni nalsov N / V 2,5 € 2,5 €

 

  OMEJITVE BREZ KYC POLNI KYC
Polnjenje    
24 Največji dovoljeni znesek polnjenja na dan 250 € 1.000 €
25 Največji dovoljeni znesek polnjenja v trgovini 250 € 1.000 €
26 Največji dovoljeni znesek polnjenja 250 € 1.000 €
27 Največji dovoljeni znesek transakcije polnjenja 250 € 1.000 €
28 Največje dovoljeno število polnjenj na dan 1* 3*
29 Največji dovoljeni znesek polnjenj na mesec 250 € 15.000 €
30 Največji dovoljeni znesek polnjenj na leto 250 € 50.000 €
31 Največji dovoljeni znesek polnjenja s kreditno kartico NA 500 €
32 Največji dovoljeni znesek polnjenja na dan pri prenosu sredstev med karticami NA 1.000 €
33 Skupni največji dovoljeni znesek polnjenj v obdobju treh (3) let 250 € 100.000 €***
Poraba    
34 Največji dovoljeni znesek 250 € 15.000 €
35 Največje dovoljeno število transakcij na dan 10 10
36 Največji dovoljeni znesek dviga na bankomatu na dan

100 &euro
(skupni znesek
do poteka veljavnosti)

500 €
37 Največje dovoljeno število dvigov na bankomatu na dan 3 3
Status    
38 Največje dovoljeno razpoložljivo stanje 250 € 15.000 €
39 Trajanje veljavnosti od izdaje dalje 36 mesecev 36 mesecev

* Skupni znesek dnevnih polnjenj se omeji z največjim dovoljenim zneskom polnjenja na dan.
** Prenos sredstev s kartic brez računa KYC (Simple, Premium brez računa KYC, Premium KYC light) na druge kartice Smartpaycard ni mogoč. Če želite uporabljati funkcijo prenosa sredstev med karticami, lahko nadgradite svoj račun . V tem primeru boste si boste lahko delili sredstva s katerimkoli imetnikom kartice Premium Smartpaycard (za pogoje in nadomestila si oglejte tabelo z nadomestili ).
*** Imetniki kartic morajo predložiti dokazilo o izvoru denarja.

 

"N / V" ni na voljo.

Dokler je še mogoče kupiti kartice Simple se za aktivacijo in polnitev uporablja cenik iz Splošnih pogojev Oktober 2017.

Omejitve se lahko spremenijo v skladu s splošnimi pogoji. Veljajo lahko tudi omejitve, ki niso predstavljene v tem dokumentu.

Spremembe splošnih pogojev veljajo od 13. 1. 2018.

 

Arhiv - Oktober 2017

Arhiv - November 2016